Általános szállítási feltételek

1.§. Általános szabályok

Az LZ Thermotrade Kft. minden magyarországi áru és szolgáltatás értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve a vevő személyétől. Jelen feltételek hatálya nem terjed ki azon LZ Thermotrade Kft. által kötött szerződésekre, amelyekben ezt az LZ Thermotrade Kft. kifejezetten kiköti. Ha ezen feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy hatálytalan, vagy hatályát veszti, a többi feltétel érvényét, illetve hatályát ez nem érinti.

2.§. A szerzõdés létrejötte

1., Ajánlataink — hacsak kifejezetten nem rögzítik az ellenkezőjét — informatívak és nem kötelezőek ránk nézve. Bármely megállapodás csak a mi írásbeli megrendelés-visszaigazolásunkkal vagy szállításunk, illetve szolgáltatásunk teljesítésével válik ránk nézve kötelezővé. Az utóbbi esetben a számlánk helyettesíti a megrendelés-visszaigazolást. Ugyanez vonatkozik a módosításokra, kiegészítésekre vagy egyéb megállapodásra.
2., Rajzok, ábrák, méretek, súlyok vagy egyéb teljesítményadatok a prospektusokban, körlevelekben, árjegyzékekben, egyéb publikációkban vagy a saját ajánlatainkban, illetve az ehhez hasonló okmányokban csak informatív jellegűek. Ezekért csak annyiban vállalunk felelősséget, amennyiben írásban kifejezetten kötelezőnek ismertük el azokat.
3., A konstrukciós változások jogát fenntartjuk. Nem vagyunk azonban kötelesek ilyen változtatásokat a már leszállított termékeinknél, illetve teljesített szolgáltatásainknál is végrehajtani.
4., Az ajánlatoktól és árlistáktól való eltérések vagy egyéb javaslatok csak a mi írásbeli visszaigazolásunk esetén hatályosak.
5., Az ajánlatra és az ahhoz tartozó iratokra (pl. ábrák, rajzok, leírások stb.) vonatkozó tulajdoni, szerzői és egyéb jogainkat fenntartjuk, ezek harmadik személy számára csak abban az esetben tehetők hozzáférhetővé, ha kifejezetten továbbadásra szánjuk azokat.
6., Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után olyan tények jutnak az LZ Thermotrade Kft. tudomására, amelyek szerint a vevő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási vagy csődeljárás, illetőleg végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, vagy amennyiben a vevő az import pénzügyi fedezetének biztosítását szolgáló előlegfizetési kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, az LZ Thermotrade Kft. jogosult az adásvételi, illetve szállítási szerződéstől elállni. Ebben az esetben az LZ Thermotrade Kft. nem kötelezhető az elállás miatt kártérítésre a vevővel, illetve a megrendelővel szemben, sőt az LZ Thermotrade Kft. jogosult tulajdonosi jogai érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani.

3.§. Szerzõdéses árak

Az LZ Thermotrade Kft. mindenkori eladási árai a visszaigazolt árakkal megegyezők. Az árak forintban, a vevő által megjelölt szállítási címen történő átadással értendők. Az LZ Thermotrade Kft. egységárai ÁFA-t nem tartalmaznak, azonban a számlázott tételekben az ÁFA-tartalom feltüntetésre kerül. Az import berendezések, szerelvények stb. árai az ajánlat adásakor érvényes MNB EUR deviza árfolyamon kalkuláltak. Amennyiben a szállításkor érvényes MNB deviza árfolyam ezt meghaladja, úgy az eladási árfolyam emelkedését végszámlánkban érvényesítjük. Minden, a szerződés létrejötte utáni két hónapon túl fellépő jelentős költségnövekedés (anyag, munkabér, energiaköltségek, jogszabályváltozások miatti költségnövekedés stb.) feljogosít bennünket — mennyiben ez megengedett — az utólagos áremelésre.

4.§. Az áru kiszállítása és átadása

Az LZ Thermotrade Kft. az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban a vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a vevő részéről semmilyen követelés tárgyát. A vevő a 30 napot elérő esetleges szállítási késedelemnél megrendelésétől elállhat. Az LZ Thermotrade Kft. egyéb eltérő, kifejezetten írásbeli megállapodás hiányában az elő- és részszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén az LZ Thermotrade Kft. jogosult a szerződés teljesítését egészében vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő átvételi késedelembe esik, illetve az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, úgy az LZ Thermotrade Kft. az emiatt előálló károk követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni, és az árut máshová értékesíteni. A szerződés teljesítésének helye a vevő telephelye. A szállítóeszközről való lerakás mindenkor a vevő feladata, ezért gondoskodnia kell arról, hogy a lerakás az áru megérkezése után késedelem nélkül megtörténjen. Amennyiben nincs kifejezett megállapodás a kötelező szállítás, illetve szolgáltatási határidők tekintetében, az általunk megadott határidő csak tájékoztató jellegű és ránk nézve nem kötelező. A késedelem miatt kártérítés csak akkor érvényesíthető velünk szemben, ha a kár szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásunkra vezethető vissza.

5.§. Beszerelés, üzembe helyezés

1., Az áru beszerelése a Vevő feladata. Az áru jellegére való tekintettel a beszereléshez az előírt képesítésekkel rendelkező szakember közreműködése szükséges.
2., Az áru üzembe helyezését az LZ Thermotrade Kft. külön ajánlatban megszabott díjazás fejében vállalja. Az LZ Thermotrade Kft. megtagadhatja az üzembe helyezést vagy azt a vevő utasítására annak felelősségére végezheti el, ha a beszerelés vagy az áruval csatlakozó egyéb berendezések felismerhető hibája miatt az áru zavartalan üzemelése nem látszik biztosítottnak. Az LZ Thermotrade Kft.-vel végeztetett szabályszerű üzembe helyezés a szállított áruért való szavatosság és a jótállás vállalásának előfeltétele.
3., Az üzembe helyezés megkezdésének alapfeltétele a leszállított beredezés(ek) teljes vételárának az LZ Thermotrade Kft. részére történő kiegyenlítése.
4., A Vevő feladata, hogy gondoskodjon az árunak a kezelési útmutatásában foglaltak szerint történő folyamatos karbantartásáról, hibátlan működéséről. A Vevő gondoskodik a kezelőszemélyzet megfelelő munkavédelmi oktatásáról. Az ezzel összefüggő kötelezettségek elmulasztásából származó személyi és dologi kárért az LZ Thermotrade Kft.-t felelősség nem terheli.
5., A Vevő feladata, hogy a Hoval berendezések gépkönyveiben és tervezési segédleteiben előírt telepítési és installálási előírásokat (a berendezések csat la koztatása tüzelőanyag és elektromos oldalról, valamint hidraulikai és vízminőségi előírások) kötelezően betartsa. Ezen utasításoktól csak a gyártó/ forgalmazó írásbeli hozzájárulásával térhet el. Bármilyen más módosítás, illetve a gyártóművi előírások be nem tartása a garancia megvonását eredményezi.

6.§. Hibás teljesítés miatti és egyéb felelõsség

1., Az LZ Thermotrade Kft. kizárólag a 151/2003 (IX.22) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó fogyasztó és fogyasztási szerződések esetében vállal jótállást azért, hogy az általunk szállított áru megfelel a törvényben, illetve szerződésben előírt követelményeknek. Ezen a körön kívül az LZ Thermotrade Kft. a szavatosság szabályai szerint vállalja felelősséget. Az LZ Thermotrade Kft. felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy tekintettel arra, hogy az LZ Thermotrade Kft. nem foglalkozik lakásépítésekkel, avagy az általa forgalmazott termékek beépítésével, a 181/2003. (XI.5) Korm.rendelet hatálya nem terjed ki rá. Az LZ Thermotrade Kft. fenntartja a jogot arra, hogy egyedi esetekben eltérő jótállási feltételeket vállaljon. Kazánok és égők tekintetében a jótállás feltétele az, hogy a berendezés üzembe helyezésével egy időben a garanciális idő alatti karbantartásra vagy az LZ Thermotrade Kft. -vel vagy egy általa írásbeli felhatalmazással rendelkező Hoval szakszervizzel karbantartási szerződést kössenek. A jótállás alapján a vevő az áru üzembe helyezése után számított 12 hónapos, de legfeljebb a vásárlástól számított 15 hónapos, kazánok tekintetében az üzembe helyezés után számított 24 hónapos — de legfeljebb a vásárlástól számított 27 hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti a jelen általános feltételekben rögzített jótállási jogait.
2., A vevő minden más igény kizárásával a hibák, illetve hiányosságok kiküszöbölését kérheti tőlünk, amennyiben ezek a kárveszély átszállás időpontjában fennálltak, és az áru rendeltetésszerű használhatóságát vagy értékét csökkentik. Jelentéktelen érték, illetve használatcsökkenés esetén a szavatossági igény kielégítése saját választásunk szerint javítással vagy pótszállítással történik. A szolgáltatásokkal kapcsolatos garanciális igényeket azok teljesítésétől számított 6 hónapos elévülési időn belül lehet érvényesíteni ugyancsak a fenti feltételek mellett, beleértve a szolgáltatáshoz felhasznált anyagokért fennálló garanciális igényeket (pl: a szavatossági javításokon kívüli javítások és az azokhoz felhasznált anyagok, alkatrészek stb.). Amennyiben a javítással, illetve a pótszállítással a hibák, hiányosságok, ésszerű időn belül nem küszöbölhetők ki, a vevő választhat a szerződéstől való elállás vagy megfelelő árengedmény érvényesítése között. Ha szállításunk tárgyának jelentős részét harmadik személyek gyártmánya alkotja, akkor a velünk szemben érvényesíthető jótállási igény a gyártmány szállítójával szemben általunk érvényesíthető követelésének a vevő részére történő engedményezésére korlátozódik.
3., Ha valamely belföldi végfelhasználó garanciális jogait érvényesíti a vevővel szemben, akkor mi ezért kötelesek vagyunk helytállni, ugyanolyan feltételekkel és mértékben, mint ahogyan a 6. §. 1. pontban a vevő velünk szemben jótállási igényeinek a kielégítését vállaltuk. A jótállási igények teljesítésének további feltétele még, hogy a vevő a végfelhasználóval a számunkra szükségesnek tűnő javítási munkák elvégzésének lehetőségét megadja, kellő időt biztosítson számunkra a szükséges vizsgálatok, javítások elvégzésére, illetve a pótszállítások teljesítésére, továbbá biztosítsa a berendezéshez való megfelelő hozzáférés lehetőségét akkor is, ha a berendezés a végfelhasználónál szilárdan be van építve. A költségek, amelyek abból adódnak, hogy a berendezéshez csak aránytalan nehézséggel lehet hozzáférni, vagy nem állt rendelkezésre elegendő munkaterület, mindenképpen a vevőt terhelik.
4., A pótszállításokra és javításokra ugyanolyan terjedelmű jótállást vállalunk, mint az eredetileg szállított darabokra, de a garanciális igények érvényesítésének végső határideje lejár az eredetileg szállított darabok garanciális idejének megszűntekor. A hiányok, hibák vizsgálatával általunk megbízott személyek nem jogosultak ránk nézve kötelező erővel elismerő nyilatkozatot tenni. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a vevő által harmadik személyekkel szemben vállalt jótállásával kapcsolatban, és nem felelünk a felhasználónak okozott közvetlen vagy közvetett károkért.
5., Nem terjed ki a jótállás olyan hibákra, esetleg károkra, amelyek alkalmatlan vagy szakszerűtlen felhasználás, a vevő vagy harmadik személy által végzett hibás szerelés, illetve üzembe helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, az üzemeltetéshez szükséges anyagok alkalmatlansága, különösen hibás égő kiválasztása vagy égőbeállítás, nem megfelelő tüzelőanyag és vegyi vagy elektrokémiai elektromos befolyások (amennyiben ezek nem a mi hibánkra vezethetők vissza), a szerelési üzemeltetés karbantartási leírások figyelembe vétele, vízkövesedés, halogéntartalmú gázok égéstérbe jutása következtében fellépő korrózió, valamint a vevő vagy harmadik személy által végzett szakszerűtlen változtatások vagy helyreállítási munkálatok az idegen származású részek (pl. idegen kazánkör szabályozások) behatása következtében lépnek fel. Tároló vízmelegítőkre nyújtott jótállásunk feltételezi, hogy a felmelegítendő víz ivóvíz minőségű, és a rendelkezésre álló vízlágyító berendezések kifogástalanul működnek. Semmilyen jótállási kötelezettségünk nincs abban az esetben, ha a gyorsan kopó részek, mint pl. égőfúvókák, alacsony emisszióhoz való égőbetétek, olajtüzelésű égők olajszivattyúi, biztosítékok, tömítések, tűztér bélésfalak vagy a gyújtó- és ellenőrző berendezések tűzzel érintkező részei természetes elhasználódásuk következtében mennek tönkre. Szavatossági kötelezettségünk nem terjed ki továbbá olyan károkra sem, amelynek erős porhullás következtében fellépő levegőszennyeződés, agresszív károk, oxigénkorrózió, különösen nem diffúzióálló műanyag csövek, padlófűtésnél történő felhasználása, alkalmatlan helyiségben történő felállítás (pl. mosókonyhák, hobbihelyiségek) vagy fellépő hiba ellenére történő további használat következtében keletkezik.
6., Mentesülünk a hibák, hiányosságok miatti felelősségtől, ha a hiba, hiány bejelentése után nem bocsátják a rendelkezésünkre a szükséges időt vagy alkalmat az általunk szükségesnek ítélt javítások vagy pótszállítások elvégzéséhez. Csak az üzembiztonság veszélyeztetésével fenyegető sürgős esetekben aránytalanul nagy károk elhárításánál vagy ha a hiba elhárításával késedelemben vagyunk, a vevő jogában áll a hibát saját magának kijavítania, vagy harmadik személy által elháríttatnia és tőlünk a szükséges költségek megtérítését követelni. Ebben az esetben is előfeltétel azonban, hogy minket a hiba felmerülésekor azonnal értesítsen és mi a javítást nem vállaltuk.
7., Amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, viseljük a javítás, illetve a pótszállítás esetén fellépő közvetlen költségeket, a pótalkatrész költségeit. A cserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek és költségtérítés nélkül elküldendők, egyebekben a vevő viseli a költségeket.
8., A vevő esetleges egyéb követelései, mint például a szerződéstől való elállás, árleszállítás ki van zárva. Ki vannak zárva továbbá azon kártérítési igények, függetlenül azok jogalapjától, amelyek a szerződéses mellékkötelezettségek megsértésén alapulnak, különösen tanácsadás és felvilágosítási kötelezettség elmulasztása, továbbá az általunk végrehajtott javítással és garanciális munkákkal kapcsolatban esetleg fellépő igények. Nem érvényesül a felelősség kizárása vagy korlátozása, ha terhünkre szándékosság vagy súlyos gondatlanság róható fel. Nem hatályos továbbá a felelősség kizárása, illetve korlátozása valamely kifejezetten rögzített tulajdonság hiánya esetén, ha a tulajdonság szerződéses rögzítése éppen azt a célt szolgálta, hogy a vevőt egyéb károktól (tehát nem a szállított áruban keletkezőktől) megvédje. A felelősség kizárása, illetve korlátozása nem érinti a termék felelősségi jogszabályok alapján érvényesíthető igényeket.


7.§. Vételár kiegyenlítése

1., Az LZ Thermotrade Kft. által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén azonnal kiegyenlíti, míg szállítási szerződés esetén átutalással a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a késedelem napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot tartozik megfizetni.
2., Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy az LZ Thermotrade Kft. jogosult a szerződéstől elállni a választása szerinti időben, és a 8.§.-ban rögzített tulajdonjoga alapján az áru visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő károk megtérítésére a vevő köteles.
3., Más megállapodás hiányában a vételár előfizetéssel vagy visszavonhatatlan bank akkreditívvel egyenlíthető ki. Vevői fizetések akkor tekintendők teljesítettnek, amikor azokat bankszámlánkon jóváírják.
4., A kifizetések visszatartása vagy a vevő esetleges általunk vitatott ellenigényének beszámítása kizárt.
5., Amennyiben a vevő valamilyen fizetési kötelezettségének lejártakor nem tesz eleget (beleértve csekk be nem váltását vagy a lejárt váltóra történő nem fizetést), vagy nem teljesíti a fizetési feltételekben előírt valamilyen kötelezettségét, vagy csődeljárás indul ellene, jogosultak vagyunk a vevőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a vevő valamennyi velünk szemben fennálló tartozását (beleértve a le nem járt tartozásokat is) lejárttá tenni függetlenül annak eredeti lejáratától. Emellett jogosultak vagyunk a fenti esetben arra is, hogy a még nem teljesített szállítások teljesítését előrefizetés vagy egyéb megfelelő biztosíték nyújtásához kössük. Amennyiben az általunk kitűzött ésszerű határidőn belül nem történik meg az előrefizetés vagy a megfelelő biztosíték nyújtása, jogosultak vagyunk a szerződéstől a még nem teljesített szállítások és szolgáltatások tekintetében elállni, és káraink megtérítését követelni. A fenti valamennyi esetben jogosultak vagyunk a 8.§. szerinti tulajdonjogi fenntartásból eredő jogainkat gyakorolni.

8.§. Tulajdonjog fenntartás

Az LZ Thermotrade Kft. teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevő vállalja, hogy amíg nem lép tulajdonba nem távolítja el az LZ Thermotrade Kft. tulajdonát jelző jelzéseket és figyelmeztetéseket sem az árúk csomagolásáról, sem a jótállási jegyről, sem bármilyen hivatalos iratról, sem az árúkról. Ennek megszegése esetén az LZ Thermotrade Kft. a leszállított árukat a tulajdonának átszállásáig a birtokába viszszaveheti. A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli az LZ Thermotrade Kft. tulajdonjogának esetleges megsértéséért. A tulajdonjog csak a teljes szerződéses eladási ár tényleges megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben az LZ Thermotrade Kft. törvényes vagy szerződéses elállási jogát gyakorolja, a vevő tartozik az árut a kikötött tulajdonjog fenntartás alapján haladéktalanul az LZ Thermotrade Kft. részére visszaadni minden külön eljárás mellőzésével. A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében az LZ Thermotrade Kft. igazolt képviselőit nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételé
vel, illetve visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást. Az általunk szállított és fentiek szerint még tulajdonunkban lévő áru beépítése és átalakítása mindig a mi megbízásunkból történik, anélkül azonban, hogy ez ránk nézve bármiféle kötelezettséget jelentene. Egyesítés esetén a jelen üzleti feltételek erejénél fogva értékarányos tulajdoni hányadot szerzünk az új dologra és a közös tulajdon megszüntetésének módja tekintetében minket illet a választás joga. A vevőnek megfelelő gondossággal őriznie kell a közös tulajdon tárgyát anélkül, hogy tőlünk ezért térítést igényelhetne. A vevő jogosult a tulajdon fenntartással neki eladott áru szabályszerű üzletmenet szerinti beépítésére és a valós piaci áron történő visszterhes eladására, ám utóbbi esetében tájékoztatni kell az alvevőt arról, hogy a termékek tulajdonjoga az LZ Thermotrade Kft-t illeti, és az ilyenkor követendő eljárásról. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy továbbeladás esetén az alvevő a még ki nem fizetett rész (tőke, költség és kamatok) erejéig joghatályosan — és a kétszeres teljesítés veszélyét elkerülően — csak az LZ Thermotrade Kft. részére teljesítheti a vételárat. Ha a továbbeladási vételár nem fedezi az LZ Thermotrade Kft. követelését, akkor a termék továbbra is az LZ Thermotrade Kft. tulajdonában marad úgy, hogy a vételár iránt a vevő és az alvevő egyetemlegesen köteles. A vevő csak olyan alvevőnek adhatja tovább, aki a kérdéses jogügylet előtt jelen ÁSZF magára kötelező voltát kifejezetten és írásban elfogadja, melynek egy eredeti példányát ennek megtételétől számított 2 munkanapon belül az LZ Thermotrade Kft. részére eljuttat. Az előző mondatban megfogalmazott kitétel megszegése esetére a felek semmisséget kötik ki az új jogügyletre. A vevő (és az alvevő) kifejezetten elfogadja azt, hogy az eredeti fizetési határidő lejártát követő 60 napot meghaladó bárminemű tartozás esetére az LZ Thermotrade Kft. jogosult birtokába visszavenni a kérdéses berendezéseket. A további eladások esetében is jelen ÁSZF szerinti szabályok érvényesek. Az általunk szállított áru beleegyezésünk nélkül nem zálogosítható, sem biztosítékként át nem ruházható. Ha harmadik személy megpróbálja a tulajdonunkban lévő árut megszerezni, a vevőnek hivatkoznia kell a mi tulajdonjogunkra és haladéktalanul értesítenie bennünket, valamint megvédésére minden segítséget megadni számunkra. A vevő szerződésszegése — különösen fizetési késedelme — feljogosít bennünket arra, hogy a tulajdonjog fenntartásából eredő jogainkat oly módon érvényesítsük, hogy az áru azonnali kiadását követeljük, személyesen vagy meghatalmazottunk útján közvetlenül birtokba vegyük, vagy adott esetben a vevő harmadik személlyel szemben fennálló kiszolgáltatási igényének átruházását, engedményezését követeljük. A tulajdonjog iránti vagy bármilyen egyéb igény érvényesítése önmagában nem jelenti a szerződéstől való elállást. Az LZ Thermotrade Kft. figyelmezteti a vevőt, hogy jelen § megszegése bűncselekmény — elsősorban csalás, sikkasztás — megvalósulását jelentheti, melyért az LZ Thermotrade Kft. minden esetben büntető feljelentést fog tenni.

9.§. Kárveszély átszállás

1., A kárveszély átszáll a vevőre a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a vevő által megbízott egyéb átvevőnek történő átadásakor abban az esetben is, ha bérmentesített szállítás vagy házhoz fuvarozás történik vagy ha a tulajdon még nem száll át. Általunk történő szállítás esetén a fogadás helyére történő elszállításig viseljük a kárveszélyt. Mindezek érvényesek a résszállításokra is.
2., A leszállított árukat azok nem jelentős hiányosságai, hibái ellenére is köteles a vevő átvenni, ez azonban nem érinti az 6.§.-ból eredő jogait. Nem teljes, hiányos vagy téves szállítás miatti kifogások az áru átvételekor a szállító-, illetve fuvarlevélen azonnal feltüntetendők. A kifogások fenti feltüntetésének, illetve közlésének hiányában a szállítás elfogadottnak minősül.

10.§. Egyebek

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai értelemszerűen irányadóak. Az LZ Thermotrade Kft.-nek jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő esetleges jogvitáinak eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság (V. ker. Kossuth tér 6-8.) illetékes kizárólagosan dönteni. A vevő ezen Választott Bíróság kikötését kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja. Az LZ Thermotrade Kft. saját választása szerint a hivatalos állami eljárásokat is választhatja.


XI. kiadás, 2012. október 10.


dr. Lõrincz Péter ügyvezetõ igazgató

Jelen ÁSZF-et, mely két oldalból áll, teljes egészében elolvastam, annak tartalmát megértettem, kényszer és fenyegetés nélkül, saját akaratomból teljes egészében kötelezőnek ismerem el magamra, illetve a jelen ÁSZF elfogadásakor általam képviselt személyre. Kijelentem, hogy képviseleti jogosultságom ezen utóbbi esetben kiterjed jelen ÁSZF elfogadására, melyért teljes személyi készfizető kezességet vállalok.